Webinars Nota Ruimte

Webinar Nota Ruimte - 25 januari 2024

Tijdens het webinar nemen we u mee met wat er in de contourennotitie voor de Nota Ruimte staat. De contourennotitie presenteert de visie ‘Heel Nederland’ en schetst globaal de inhoudelijke richting van de nieuwe Nota Ruimte. Daarna kijken we vooruit naar een aantal belangrijke inhoudelijke vervolgstappen. We zoomen in op het gebruik van ontwerpend onderzoek voor onder andere de nationale hoofdstructuren. Vanuit het programma Mooi Nederland worden binnenkort handreikingen gepubliceerd die kunnen helpen om de opgaven vorm te geven op gebiedsniveau en ook inzichten geven op nationaal niveau. We behandelen de stand van zaken van het NOVEX-proces: de ruimtelijke voorstellen van provincies en de ontwikkelperspectieven van de NOVEX-gebieden van Rijk en regio. Deze vormen belangrijke bouwstenen voor zowel de Nota Ruimte als de met provincies af te sluiten ruimtelijke arrangementen. Daarnaast worden met de regio uitvoeringsagenda’s opgesteld voor de NOVEX-gebieden. Ook bespreken we het participatietraject voor de Nota Ruimte, met daarbij aandacht voor de burger- en jongerenperspectieven en de ruimteraadpleging.

Bekijk het webinar terug via de link.

Webinar Nota Ruimte - 29 juni 2023

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Ons land is beperkt in omvang, maar wordt steeds drukker en voller. Er zijn diverse transitievraagstukken zoals woningbouw, natuurbehoud, landbouw, circulaire economie en klimaatverandering die om een andere aanpak en meer ruimte vragen. Alle belangen brengen we samen in de nieuwe Nota Ruimte. De Nota Ruimte biedt een langetermijnvisie op ons land en zal antwoord geven op de vraag hoe we met de schaarse ruimte omgaan en tegelijkertijd onze ambities kunnen waarmaken. Hoe we met elkaar vorm en richting willen geven aan de grote opgaven waarvoor we gesteld staan. Daarin kijken we vooruit naar 2030, 2050 en naar 2100.

Tijdens het webinar nemen we u mee in het waarom, de opzet en de aanpak van de Nota Ruimte. Donderdag 8 juni is de zienswijzenprocedure Notitie Reikwijdte en Detailniveau gestart. Wat is dit? Wat wordt er onderzocht in het kader van de planMER? Wat gebeurt er in de programma’s NOVEX en Mooi Nederland en hoe hangen die samen met de Nota Ruimte.

Bekijk het webinar terug via de link.

Volg de link om de sheets te bekijken.

Cookie-instellingen