NOVEX-gebieden

Het betreft hier gebiedsontwikkelingen waar nationale opgaven in het fysieke domein dusdanig stapelen dat een gebiedsgerichte ordening en prioritering van verschillende nationale opgaven noodzakelijk is om te kunnen komen tot de gewenste herbestemming en/of ingrijpende herinrichting met behoud of versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Het doel is het versnellen van besluitvorming omtrent samenhangende ruimtelijke keuzes en de uitvoering van maatregelen, zodat plannen toekomstbestendig, met ruimtelijke kwaliteit, en in samenhang gerealiseerd kunnen worden. Om tempo te kunnen maken in de uitvoering zijn samenwerken, heldere meetbare doelen en afspraken nodig tussen de overheden. Dit vraagt om een aangescherpte aanpak In deze NOVEX-gebieden waar Rijk en regio als partners, volgens een nieuwe werkwijze, gebieds- en opgavegericht nauw samenwerken.

Lees meer over de aangescherpte aanpak in de NOVEX-gebieden

Bijeenkomst NOVEX-gebieden: 31 oktober 2022, Utrecht (Hof van Cartesius)

1.Amsterdam Noordzeekanaalgebied

2.Regio Schiphol

3.Verstedelijkingsgebied Metropoolregio Amsterdam

4.Verstedelijkingsgebied Zuidelijke Randstad

5.Rotterdamse haven

6.Het Groene Hart

7.Verstedelijkingsgebied Utrecht-Amersfoort

8.Gebied Arnhem-Nijmegen-Foodvalley

 

9.North Sea Port District

10.Stedelijk Brabant

11.De Peel

12.Zuid-Limburg

13.Regio Zwolle

14.NOVEX-gebied Groningen

15.Verstedelijkingsgebied Groningen-Assen

16.Lelylijn

 

Een aantal gebieden stond al bekend als NOVI-gebied of als gebieden met grote verstedelijkingsopgaven. Twee nieuwe gebieden zijn daaraan toegevoegd: de regio Schiphol en de Lelylijn

 

De 16 NOVEX-gebieden

Amsterdam Noordzeekanaalgebied
IIn dit gebied is een overstap nodig naar een circulaire en fossielvrije economie. De ruimte die daarvoor nodig is brengt spanning mee met andere ruimtevragende functies, zoals verstedelijking en waterberging, de leefbaarheid en de instandhouding van het werelderfgoed Hollandse Waterlinies.  Lees meer >

Trekkend bewindspersoon: Minister van Klimaat en Energie

Regio Schiphol
In dit drukbevolkte gebied spelen verschillende vraagstukken die de kwaliteit van de leefomgeving voor omwonenden raken. Het Rijk en provincies en gemeenten in de omgeving van de luchthaven gaan samen maatregelen uitwerken om tot een nieuwe balans voor de omgeving van Schiphol te komen en de leefomgevingskwaliteit te verbeteren. Naast het verminderen van de uitstoot CO2 en stikstof en geluid moet er ruimte zijn voor natuurherstel, woningbouw, infrastructuur en de verbetering van het elektriciteitsnet. De afspraken voor het gezamenlijk aanpakken van deze opgaven zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat: Mark Harbers

Verstedelijkingsgebied Metropoolregio Amsterdam
Voor deze regio geldt een forse bouwopgave. De verstedelijkingsstrategie voor dit gebied richt zich op de bouw van 175.000 woningen tot 2030, waarbij mogelijkheden worden onderzocht om dit te verhogen tot 220.000 woningen, met daarnaast ruimte voor 250.000 arbeidsplaatsen tot 2040. Deze opgave brengt veel andere opgaven met zich mee; zorg voor de bijbehorende duurzame energieopwekking, het op orde houden van de bereikbaarheid, instandhouding werelderfgoed Hollandse Waterlinies en Beemster en voldoende groen in en om het stedelijk gebied. Lees meer >

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Hugo de Jonge

Verstedelijkingsgebied Zuidelijke Randstad
Voor deze regio is in 2019 een verstedelijkingsakkoord gesloten. Afgesproken is 70.000 woningen en ruimte voor werk (80.000 arbeidsplaatsen) te realiseren langs de ‘Oude Lijn’ en 100.000 woningen op goed bereikbare plekken. Hiermee wordt de agglomeratiekracht van deze regio versterkt. Recent is bestuurlijk afgesproken om tot een actualisering en verbreding van het akkoord te komen (groen, energie). Lees meer >

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Hugo de Jonge

Rotterdamse haven
Ook in dit havengebied is een fundamentele transitie nodig naar een circulaire en fossielvrije economie. De ruimte die daarvoor nodig is levert spanning met andere ruimtevragende functies op en met de leefomgevingskwaliteit. Hierbij speelt ook dat het havengebied grenst aan het stedelijk gebied van Rotterdam. Dit brengt vraagstukken van stedelijke transitie met zich mee. Lees meer >

Minister van Infrastructuur en Waterstaat: Mark Harbers

Het Groene Hart
De ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving van het Groene Hart staat onder druk door de verstedelijkingsbehoefte en de daaraan gekoppelde mobiliteit, de noodzaak om bodemdaling tegen te gaan, andere manieren van landbouw te gaan bedrijven en de behoefte tot het opwekken van duurzame energie. Kortom, een gebied met stapeling van veel en diverse opgaven die een samenhangende aanpak vereisen. Lees meer >

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Henk Staghouwer

Verstedelijkingsgebied Utrecht-Amersfoort
In deze regio komt een forse woon- en werkopgave samen met de landelijke functie van deze regio als ‘draaischijf’ van Nederland. De verstedelijkingsstrategie voor deze regio richt zich met nabijheid als leidend principe op de realisatie van 112.000 arbeidsplaatsen tot 2040, de bouw van 90.000 woningen tot 2030 en 165.000 woningen tot 2040. Dit vraagt in deze regio om aanzienlijke aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen, maatregelen om het groen mee te laten groeien en het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies te borgen en te versterken. Lees meer >

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Hugo de Jonge

Gebied Arnhem-Nijmegen-Foodvalley
Voor dit gebied is de strategie ‘Meer landschap, meer stad’ opgesteld, gericht op realisatie van 70.000 woningen tot 2030 en 100.000 arbeidsplaatsen tot 2040. In deze strategie is natuurontwikkeling een belangrijk onderdeel. Voor delen van dit gebied ligt er ook een belangrijke opgave als het gaat om natuurversterking en landbouwtransitie. Lees meer >

Minister voor Natuur en Stikstof: Christianne van der Wal-Zeggelink

North Sea Port District
In dit gebied gaat het om de verduurzaming van het havenindustrieel complex Gent – Terneuzen – Vlissingen. Dit moet gebeuren in combinatie met een bereikbaarheidsopgave en het feit dat deze regio met bevolkingsdaling te kampen heeft. Daarnaast moeten oplossingen worden gevonden in een grensoverschrijdende context. Lees meer >

Minister voor Klimaat en Energie: Rob Jetten

Stedelijk Brabant
De verstedelijkingsstrategie voor dit gebied richt zich op de realisatie van 94.000 woningen tot 2030 en de bijbehorende werkgelegenheid. Op kortere termijn liggen er grote kansen in het metropool regio Eindhoven met hoogstedelijke centrumontwikkeling. Hiermee moet ook de Brainport positie van deze regio worden versterkt. Lees meer >

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Hugo de Jonge

De Peel
In de Peel komen heel veel opgaven samen die elkaar beïnvloeden en ruimte vragen. Zoals de landbouw- en energietransitie, natuurherstel, aanpak van droogte, verbeteren van de waterkwaliteit, economische vitaliteit, leefbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen. In dit gebied gaat het dus om een fundamentele transitie van het gebied. Lees meer >

Minister voor Natuur en Stikstof: Christianne van der Wal-Zeggelink

Zuid-Limburg
Hier gaat het om het circulair maken van de economie (transitie Chemelot), aanpak van kwetsbare wijken en hun bewoners en het duurzame behoud en klimaatbestendig maken van het Nationaal Landschap Heuvelland. Dit mede naar aanleiding van de recente wateroverlast. Dit in een grensoverschrijdende contextLees meer >

Minister/ Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Verstedelijkingsgebied Regio Zwolle
Belangrijk vraagstuk in dit gebied is hoe de opgave voor wonen en werken te combineren met de klimaatopgave en het watersysteem in deze regio. Tot 2040 moeten er 49.000 woningen en 20.000 arbeidsplaatsen in de region Zwolle worden gerealiseerd. De grootste uitdaging voor de regio zit in het “klimaatadaptief verstedelijken”. Door haar ligging in de delta van de IJssel én Vecht is de regio extra kwetsbaar voor klimaatverandering en waterveiligheid. Lees meer >

Minister van Infrastructuur en Waterstaat: Mark Harbers

NOVEX-gebied Groningen
Dit is het gebied tussen de stad Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Delfzijl en de Eemshaven – Eemshaven. Hier is sprake van stapeling van opgaven (energietransitie, innovatieve economie, toekomstbestendige landbouw, krimp en groei) in combinatie met de urgentie van de versterkingsopgave. Lees meer >

Staatssecretaris Mijnbouw: Hans Vijlbrief

Verstedelijkingsgebied Groningen-Assen
Voor dit gebied richt de strategie zich op de realisatie van 21.000 woningen tot 2030 en de bijbehorende werkgelegenheid (28.000 arbeidsplaatsen tot 2040). De realisatie van woningen gebeurt zowel in Groningen Stad en Assen als in de kleinere kernen. Hiermee moet de leefbaarheid in de hele regio worden versterkt. Lees meer >

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: Hugo de Jonge

Lelylijn
In het coalitieakkoord is afgesproken om uit te werken hoe de Lelylijn, in het kader van het Deltaplan voor het Noorden, kan bijdragen aan versterking van de economie van het Noorden, de ontsluiting van nieuw te ontwikkelen woningbouwgebieden en betere internationale treinverbindingen met het noorden van Duitsland. Dat is wat er gaat gebeuren in deze samenhangende gebiedsuitwerking.

 Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat: Vivianne Heijnen

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.