Programma Verstedelijking en Wonen

In het programma Verstedelijking en Wonen wordt in samenwerking met de decentrale overheden de integrale verstedelijkingsstrategie van de NOVI nader uitgewerkt en toegepast in de regionale verstedelijkingsstrategieën als eerste stap op weg naar het Stedelijk Netwerk NL. Er zal worden bezien of en welke instrumenten en kennis daarvoor nodig zijn. Ook worden de lessen uit de regionale strategieën naar andere regio’s vertaald.
Dit kan gaan over:
• Gedeelde uitgangspunten voor de inventarisatie van de omgevingskwaliteit en voor een integrale benadering van kwaliteitsambities. Hiertoe worden onder meer de mogelijkheden bezien van het combineren van verdichting en kwaliteitsverbetering in verschillende situaties;
• Gedeelde uitgangspunten voor het vaststellen van de behoefte aan vastgoed voor wonen, werken en overige maatschappelijke doelen, en voor de programmering om tegemoet te komen aan die behoefte;
• Gedeelde uitgangspunten voor het afwegen en het ruimtelijk accommoderen van de behoefte aan wonen, werken, mobiliteit, groen en overige voorzieningen in stedelijke gebieden. In het verlengde hiervan wordt bezien of het juridisch instrumentarium (nu de Ladder voor Duurzame Verstedelijking) aanvulling of wijziging behoeft in het licht van de in de NOVI opgenomen nieuwe beleidslijnen;
• De ontwikkeling van het instrumentarium voor een samenhangende aanpak van groen in en om de stad en van afspraken over de toepassing daarvan.Hierdoor ondersteunt het programma de samenwerking tussen de bestuurslagen en de snelheid van de besluitvorming en de afstemming tussen de diverse ruimtelijke ontwikkelingen. Dit laat de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag voor de eindafweging in het concrete geval onverlet.

De opgave

Dit programma heeft als kern de regiospecifieke verstedelijkingsstrategieën die in het verlengde van de NOVI en de Woondeals worden opgesteld. Dat is de eerste stap. Vervolgens zal het Stedelijk Netwerk NL worden ontwikkeld. In het programma wordt rekening gehouden met verschillende schaalniveaus en toepassing van de uitgangspunten in bijvoorbeeld Omgevingsagenda’s en NOVI-gebieden. Er wordt een relatie gelegd met het Programma Gezonde Leefomgeving.

Uitwerking

Start van het programma kan plaatsvinden in het najaar 2020 na vaststelling en goedkeuring van de NOVI. De doorlooptijd van het programma hangt mede af van de nadere inhoudelijke invulling, maar vooralsnog wordt uitgegaan van een doorlooptijd van 1,5 tot 2 jaar (afronding uiterlijk medio 2022). Aan de regionale verstedelijkingsstrategieën wordt gewerkt in zeven stedelijke regio’s; in 2021 zijn de regionale strategieën gereed. De lessen en aanpakken zullen in ieder geval via kennisbijeenkomsten en – producten worden gedeeld.

Nationale belangen waar het programma aan raakt

• 2. Leefomgevingskwaliteit
• 4. Gezonde en veilige fysieke leefomgeving
• 5. Woningvoorraad
• 7. Hoofdinfrastructuur voor mobiliteit
• 8. Toegankelijkheid
• 10. Klimaatverandering
• 14. Waterveiligheid en klimaatbestendigheid
• 19. Cultureel erfgoed, landschap en natuur
• 20. Natuur en biodiversiteit

Verantwoordelijk departement en betrokkenen

Het ministerie van BZK is verantwoordelijk en betrokken zijn de overige departementen, RWS, SBB, RVO, RVB, IPO en VNG. Mogelijk worden later andere partijen toegevoegd.

Meer weten

Bekijk de website van RVO

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.