Programma ONS Landschap

Het Programma ONS Landschap is erop gericht om  de waarden en kwaliteiten van onze landschappen te beschermen en te versterken. Dit door in samenwerking met andere overheden en maatschappelijke partijenlandschapsinclusief vorm te geven aan ruimtelijke ontwikkeling. Het programma is één van de interdepartementale uitvoeringsprogramma’s onder de NOVI.

Het programma ONS Landschap is een samenwerking tussen BZK, OCW, LNV, I&W en EZK en andere overheden en maatschappelijke organisaties.

De opgaven

Het Nederlandse landschap staat meer dan ooit onder druk. Ruimtelijke ontwikkelingen als verstedelijking,  energietransitie en  schaalvergroting van de landbouw zijn bedreigend voor ons landschap. Zo kunnen  karakteristieke landschappen en open gebieden verdwijnen, erfgoedwaarden aangetast worden, met  verschraling van de kwaliteit van het landschap ten gevolg.

Daarom is behoud en versterking van het landschap als nationaal belang benoemd in de NOVI. ONS Landschap geeft concreet handen en voeten aan deze beleidsambitie door het landschap te beschermen en te versterken. In heel Nederland. Met daarnaast extra aandacht voor een aantal landschappelijk waardevolle gebieden met grote transformatieopgaven, zoals de kustgebieden, Het Groene Hart en het IJselmeergebied.

Gebiedsgericht

Kust: Als voorzitter en trekker van het Kustpact helpt ONS Landschap 60 partijen met het ontwikkelen en tegelijkertijd beschermen van de kust.. In het Kustpact zijn afspraken gemaakt over een zonering voor de uitbreiding van recreatieve bebouwing en over monitoring van de ontwikkelingen langs de kust. 

Groene Hart: ONS Landschap draagt bij aan het draagvlak voor de energietransitie en aan het waarborgen van het Groene Hartbeleid door de samenwerking tussen de 7 RESsen in het Groene Hart te trekken.

IJsselmeergebied: Als voorzitter van de werkgroep Omgevingskwaliteit IJsselmeergebied steunt ONS Landschap het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ) bij het zorgvuldig begeleiden van de grote transformaties die op de regio afkomen. Dit oa via het ontwikkelen en toepassen van de handreiking Ruimtelijke Kwaliteit. Lees hier de handreiking omgevingskwaliteit IJsselmeergebied.

Waddengebied: Ondersteunen verankering ruimtelijke kwaliteit in oa Gebiedsagenda Wadden 2050.

Veluwe: Agenderen landschappelijke kwaliteit in oa Omgevingsagenda en alliantie Veluwe op 1.

Zuidwestelijke Delta: Agenderen landschappelijke kwaliteit in oa Omgevingsagenda

Nieuwe Hollandse Waterlinie: Agenderen landschappelijke kwaliteit in oa Omgevingsagenda´s.

Landelijk

ONS Landschap geeft op nationale schaal handelingsperspectief aan landschapsinclusief omgevingsbeleid. Het voedt de (boven)regionale beleidsontwikkeling in bijvoorbeeld de omgevingsvisies, omgevingsagenda´s, de NOVI gebieden en het Nationaal Programma voor het Landelijk Gebied. 

Kennisdocumenten: Het programma ontwikkelt ter ondersteuning van landschapsinclusieve ontwikkeling van beleid en uitvoering een aantal geobjectiveerde kennisdocumenten zoals de Nationale Landschapsmonitor, de databank Landschappelijke Structuurdragers Nederland en de Strategische verkenning Ruimte voor Biobased Bouwen.

Actieplan landschapsinclusief omgevingsbeleid: hiermee initieert ONS Landschap interdepartementaal en interbestuurlijk de dialoog over het vormgeven van Landschapsinclusief omgevingsbeleid. Dit onder andere door bij te dragen aan het ontwikkelen, voeden van het Nationale Programma voor het Landelijk Gebied en door samen met I&W en de provincies een sturingskader Verloodsing te maken.

Maatschappelijke landschapsdialoog: als partner van de nationale dialoog voor de Bouwcultuur onderzoekt ONS Landschap samen met bedrijven, NGO´s en overheden hoe ontwikkelen met landschapskwaliteit de norm kan worden.

Nationale belangen waar het programma aan raakt

• 2. Leefomgevingskwaliteit
• 10. Beperken van klimaatverandering
• 13. Realiseren van een toekomstbestendige, circulaire economie.
• 18. Voedsel- en agroproductie
• 19. Cultureel erfgoed, landschap en natuur
• 20. Natuur en biodiversiteit

Verantwoordelijk departement en betrokkenen

Het programma ONS Landschap is een samenwerking tussen BZK, OCW, LNV, I&W en EZK en andere overheden en maatschappelijke organisaties.

Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar onslandschap@minbzk.nl

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.