Programma Noordzee 2022-2027

Het Programma Noordzee biedt inzicht en duidelijkheid aan alle belanghebbenden op de Noordzee, en wordt zowel met participatie van hen als via consultatie van het bredere publiek opgesteld. Inmiddels is een Noordzeeakkoord onder leiding van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) tot stand gekomen en op 19 juni 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. De inhoud van dit Akkoord zal een basis vormen voor het nieuwe Programma Noordzee.

De opgave

De opgave is een gezonde Noordzee met een duurzaam gebruik te waarborgen, waarbinnen plek is voor beschermde natuurwaarden, een duurzame visserij en voldoende ruimte voor windparken op zee, zeescheepvaart en andere gebruikers.

In het Programma Noordzee 2022-2027 wordt door het Rijk in samenwerking met medeoverheden en betrokken partijen uitwerking gegeven aan:
• Plaatsing van windparken op de Noordzee;
• Ombuiging van achteruitgang van het Noordzee-ecosysteem naar herstel;
• Relatie windenergie met de ruimtelijk economische ontwikkeling van de aangrenzende landsdelen en de ruimtelijk invloed op land;
• Maritieme archeologie;
• Visserij.

Het Programma Noordzee is de Nederlandse invulling van het Klimaatakkoord van Parijs en de afspraken zoals opgenomen in het Nederlandse Klimaatakkoord, en internationale kaders voor een gezonde zee zoals de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) en OSPAR-Verdrag55 The Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (the ‘OSPAR Convention’), ondertekend in Parijs op 22 september 1992. Inwerkingtreding: 25 maart 1998. Het Programma Noordzee is een ruimtelijk plan conform de vereisten van de Europese richtlijn Maritieme Ruimtelijke Planning (Richtlijn 2014/89/EU) en bevat het programma van maatregelen voor het bereiken van de goede milieutoestand volgens de KRM.

De planperiode van de beleidsnota Noordzee 2016-2021 en van de Mariene Strategie deel 3 (Programma van Maatregelen) lopen in 2021 af. Het Nationaal Water Programma 2020-2027 (NWP), en als onderdeel daarvan het Programma Noordzee, wordt nog voorbereid onder het wettelijke regime van de Waterwet. Het overgangsrecht bij de Omgevingswet voorziet er in dat het NWP 2022-2027 uiteenvalt in een aantal verplichte programma’s, waaronder het programma van maatregelen mariene strategie en het maritiem ruimtelijke plan.

Nationale belangen waar het programma aan raakt

• 6. Mobiliteitssysteem (scheepvaart)
• 9. Nationale veiligheid en militaire activiteiten
• 11. Energievoorziening
• 14. Waterveiligheid en klimaatbestendigheid
• 18. Voedsel- en agroproductie
• 19. Cultureel erfgoed, landschap en natuur
• 20. Natuur en biodiversiteit
• 21. Visserij

Verantwoordelijk departement en betrokkenen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk en betrokken zijn de overige departementen, kustprovincies, kustgemeenten, alle belanghebbenden (natuur- en milieuorganisaties, visserij, scheepvaart, havens, energiesectoren, recreatiesectoren, zandwinning, en dergelijke) en kennisinstituten.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.