Programma Natuur

Met het Programma Natuur werken Rijk en provincies gezamenlijk aan vermindering van de negatieve gevolgen van overmatige stikstofdepositie op de natuur en de natuur en biodiversiteit. Het programma draagt hierdoor bij aan de weerbaarheid en het aanpassingsvermogen van de natuur (robuuste natuur).

De opgaven

Voor het programma is langjarig € 300 miljoen beschikbaar, onder andere voor versnelling en intensivering van herstelmaatregelen, het verbeteren van hydrologie in en rondom natuurgebieden, het verhogen van de natuurbeheervergoeding, het versneld verwerven en inrichten van gronden ten behoeve van het Natuurnetwerk Nederland en aanplant van nieuw bos ter compensatie van bomenkap als gevolg van Natura 2000-beheerplannen. Daarnaast is € 125 miljoen gereserveerd voor versneld natuurherstel door terreinbeherende organisaties en € 125 miljoen voor de oprichting van een Natuurbank voor compenserende maatregelen voor verlies aan natuurkwaliteit. Hiermee voorziet dit programma in middelen voor Rijk en provincies om hun rol en verantwoordelijkheid te nemen.

Uitwerking

Er lopen reeds drie projecten te weten: versneld natuurherstel (€ 125 miljoen), Natuurbank (€ 125 miljoen) en doorlichting Natura 2000-gebieden. Rijk en provincies zullen, in samenspraak met onder andere natuurbeheerders, medeoverheden en maatschappelijke partners het gezamenlijke programma opstellen. Voor de zomer worden bestuurlijke afspraken gemaakt worden op hoofdlijnen (ambitie, opgave, samenwerking). Financiële afspraken (over de € 300 miljoen per jaar) worden vastgelegd in de herziening van het Natuurpact.

Nationale belangen waar het programma aan raakt

• 4. Gezonde en veilige fysieke leefomgeving
• 10. Klimaatverandering
• 13. Circulaire economie
• 14. Waterveiligheid en klimaatbestendigheid
• 15. Waterkwaliteit, drinkwatervoorziening en zoetwater
• 16. Vestigingsklimaat
• 18. Voedsel- en agroproductie
• 20. Natuur en biodiversiteit

Verantwoordelijk departement en betrokkenen

Het ministerie van LNV is verantwoordelijk en betrokken zijn de overige departementen, provincies en medeoverheden.

Meer weten

Kijk op de website van de Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/10/hoofdlijnen-programma-natuur

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.