Nationaal Programma Landbouwbodems

Het Nationaal Programma Landbouwbodems heeft als streefdoel dat alle landbouwbodems in Nederland (1,8 miljoen ha) in 2030 duurzaam worden beheerd en dat de inspanningen voor duurzaam bodembeheer ook door de samenleving worden gewaardeerd. Inmiddels is ook het klimaatdoel om in 2030 jaarlijks een 0,5 Mton koolstof vast te leggen in minerale landbouwbodems gekoppeld aan het Nationaal Programma Landbouwbodems.

Er worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
• Kennis ontwikkelen en delen als basis voor het programma;
• Komen tot eenduidige en praktische instrumenten om de bodemkwaliteit te meten en duurzaam bodembeheer te monitoren;
• Aansluiten bij de praktijk en bestaande initiatieven;
• Duurzaam bodembeheer economisch aantrekkelijk maken.

Uitwerking

Het programma heeft een uitwerking langs vier sporen:
1. Kennis verzamelen, ontwikkelen en verspreiden;
2. Beleid. Hieronder valt onder meer de herziening van het pachtbeleid, het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de ingezette herbezinning van het mestbeleid;
3. Agroketens. Hierin is aandacht voor onder meer lichtere machines, nieuwe plantenrassen en nieuwe stal- en bedrijfssystemen die mest opleveren met meer organische stof;
4. Regionaal. Richt zich bijvoorbeeld op provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Ieder jaar vindt in het najaar een brede Nationale Bodemtop plaats waar boeren, wetenschappers, het groene onderwijs, (regionale) overheden en andere betrokkenen samenkomen om kennis en ervaringen uit te wisselen rondom betere landbouwbodems. Tijdens de Bodemtop worden concrete afspraken voor duurzaam bodembeheer gemaakt en wordt de voortgang besproken.

Nationale belangen waar het programma aan raakt

• 14. Waterveiligheid en klimaatbestendigheid
• 15. Waterkwaliteit, drinkwatervoorziening en zoetwater
• 18. Voedsel- en agroproductie
• 20. Natuur en biodiversiteit

Verantwoordelijk departement en betrokkenen

Het ministerie van LNV is verantwoordelijk en verschillende partijen hebben zich gecommitteerd aan het Nationaal Programma Landbouwbodems waaronder: boerenorganisaties, ketenpartijen (toeleveranciers, verwerkers en financiers), provincies en waterschappen.

Meer weten

Lees deze pdf voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/04/nationaal-programma-landbouwbodems?msclkid=8ed1d0adcf9811ecad1807c6f1f645e9

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.