Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin samen aan de bescherming van Nederland tegen hoogwater, het zorgen voor voldoende zoetwater en een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Dit vindt plaats onder regie van de Deltacommissaris en met inbreng van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Het Deltaprogramma bestaat uit drie Deltaplannen met de programmering van de benodigde maatregelen, voorzieningen en onderzoeken voor waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie.

De opgaven

De opgaven van het Deltaprogramma kunnen niet alleen worden opgelost in het watersysteem, er zijn ook ingrepen en aanpassingen nodig in de ruimtelijke inrichting van Nederland. De uitvoering van het Deltaprogramma is dan ook een ruimtelijke opgave en de maatregelen worden daarom samenhangend en integraal uitgevoerd. Dit betekent dat bij de uitvoering van maatregelen voor het Deltaprogramma zoveel mogelijk andere relevante onderwerpen worden meegenomen, zoals natuur, economie en ruimtelijke kwaliteit. Aan de andere kant stellen de opgaven van het Deltaprogramma eisen of randvoorwaarden aan de ruimtelijke inrichting van Nederland, zoals:

  1. Voldoende ruimte reserveren voor toekomstige waterveiligheidsmaatregelen;
  2. Het bij ruimtelijke ontwikkeling zoveel als mogelijk voorkomen van schade en slachtoffers door overstromingen of extreem weer;
  3. Mogelijk ander grondgebruik in de landbouw gezien kans op meer droogte en verzilting;
  4. En serieuze aandacht voor het blijven beperken van overstromingsrisico’s bij locatiekeuzes voor woningbouw en andere fysieke investeringen in laaggelegen Nederland.

Uitwerking

Sinds 2010 verschijnt er jaarlijks op voorstel van de Deltacommissaris op Prinsjesdag een Deltaprogramma. Hierin staan de voortgang van de uitwerking en uitvoering van de deltabeslissingen, regionale voorkeursstrategieën en deltaplannen beschreven. Ook is de programmering van de maatregelen, voorzieningen en onderzoeken voor de komende jaren opgenomen. De deltabeslissingen en regionale voorkeursstrategieën worden iedere zes jaar herijkt, zodat de koers van het Deltaprogramma waar nodig tijdig kan worden bijgesteld om de waterveiligheid, zoetwatervoorziening en de ruimtelijke inrichting in Nederland ook op de lange termijn duurzaam en robuust te houden en de (grotere) extremen van het klimaat te kunnen opvangen. De eerste zesjaarlijkse herijking wordt opgenomen in het Deltaprogramma 2021. Het rijksbeleid dat voortkomt uit de herijkte deltabeslissingen en regionale voorkeursstrategieën wordt verankerd in het Nationaal Water Programma 2022–2027.

Nationale belangen waar het programma aan raakt

• 14. Waterveiligheid en klimaatbestendigheid
• 15. Waterkwaliteit, drinkwatervoorziening en zoetwater
• 20. Natuur en biodiversiteit

Verantwoordelijk departement en betrokkenen

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is verantwoordelijk en betrokken zijn provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Meer weten?

Kijk op de website https://www.deltaprogramma.nl/deltaprogramma

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.