NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak
NOVIEen gedeelde omgevingsvisie en een gezamenlijke aanpak

Omgevingsagenda's

De Omgevingsagenda is de basis voor de bestuurlijke samenwerking tussen Rijk en regio voor de fysieke leefomgeving. Het doel van de Omgevingsagenda is om als overheden samen gebiedsgericht uitwerking te geven aan de gedeelde ambities en opgaven zoals genoemd in de nationale, provinciale en lokale omgevingsvisies en de visie van de waterschappen. Daarbij worden initiatieven van de samenleving betrokken. Het gaat hier om opgaven die met elkaar samenhangen en om een gebiedsgerichte aanpak vragen en waarbij verschillende sectoren als mobiliteit, energie, landbouw, economie, natuur en gebouwde omgeving en ook Rijk en regio elkaar nodig hebben in de uitvoering.

Omgevingsagenda’s in de praktijk

Alle landsdelen werken momenteel aan een Omgevingsagenda of bouwstenen hiervoor. De Omgevingsagenda’s zullen uiterlijk najaar 2021 voor heel Nederland klaar zijn.

Landsdeel Oost is in 2018 gestart als pilot. De pilot Omgevingsagenda voor landsdeel Oost was eind juni 2020 gereed. Uit het onlangs verschenen rapport 'Leren van Oost; Tips voor nieuwe omgevingsagenda's op basis van leerervaringen pilot Omgevingsagenda Oost ' zijn lessen te trekken bij het ontwikkelen van de andere Omgevingsagenda's. Enkele tips:

·         Zorg voor breed samengesteld overleg op directeursniveau per landsdeel

  • Wees selectief: focus op die opgaven die bovenregionaal en complex zijn en om een samenhangende aanpak vragen

  • Organiseer vroegtijdig een dialoog met alle partijen gezamenlijk als gebiedsopgaven bekend zijn, bijvoorbeeld in ‘versnellingsweken’

Voor de Omgevingsagenda Oost, meer tips en ervaringen:

- Omgevingsagenda Oost-Nederland
- Factsheet Leren van Oost-Nederland
- Rapport 'Leren van Oost; Tips voor nieuwe omgevingsagenda's op basis van leerervaringen pilot Omgevingsagenda Oost'
- Poster 'Omgevingsagenda opgave voor Rijk én Regio'

Aanpak

Provincies, gemeenten en ministeries bepalen welke opgaven in het gebied aandacht vragen en welke daarvan het meest urgent zijn. Er wordt ook bekeken welke trajecten er al lopen – zoals woon- en regiodeals, IBP vitaal platteland en mirt-trajecten. Zijn de bestaande trajecten voldoende om te bereiken wat in de NOVI staat ten aanzien van het duurzaam en prettig leefbaar houden van ons land? Zo niet, dan kan de Omgevingsagenda voorstellen om bestaande trajecten met elkaar te verbinden, of hieraan elementen toe te voegen. De Omgevingsagenda’s bevatten uiteindelijk een gezamenlijk beeld van de opgaven waar de verschillende overheden elkaar nodig hebben. Dat kunnen nationale, regionale en grensoverschrijdende gebiedsgerichte opgaven zijn. Ook bieden ze een overzicht van de besluiten voor uitvoering, via afspraken over:
- vasthouden wat al loopt (lopende rijk-regio programma’s, initiatieven);
- verbinden wat nodig is (koppelen van programma’s);
- vernieuwen waar kansen liggen (extra impuls, nieuwe aanpak)

Zo wordt samen vormgegeven aan complexe en samenhangende opgaven, wordt meer samenhang gebracht tussen de besluiten die worden genomen en wordt de basis gelegd voor op elkaar afgestemde investeringen, als één overheid, mét de samenleving. Op die manier wordt als overheden gerichter en efficiënter samengewerkt. Uiteindelijk komt dit de uitvoeringskracht ten goede.

Cookie settings